La det skje, når det skjer.

Makt og kontroll har rådet så lenge at mange i dag opplever det som vanskelig å stole på en indre veiledning, enten den kommer fra din sjel eller fra en kilde i universet. Du er blitt opplært til å ta kontrollen over alle de situasjonene du kommer opp i. At livet må kontrolleres for å leves. Men hvor mye kontroll har du egentlig over det som skjer? Du har kanskje lagt merke til, at alt til syvende og sist, skjer av en grunn og ofte utenfor din kontroll? Men trenger du å kontrollere alt? Kan du ikke bare stole på at det som skjer, skjer av en grunn? Uten motstand, makt og kontroll? Bare la energien flyte gjennom deg og få vise deg det du trenger å se, akkurat når du trenger det? Stoler du bare på deg selv, så er det ikke rart du strever så hardt, kjære sjel. Du kjemper en kamp om å overleve og lever ikke. Ha tillit, vær åpen for en indre veiledning og vit at du har mange med deg som vil at du skal lykkes. Men kan du stole på dette budskapet? Hva vil da skje om du velger å leve livet på denne måten? Tror du at da at du kanskje ikke skal handle, men bare sitte å vente? Du skal handle, men først når veiledningen kommer. Når den indre veiledningen i form av impulser som tegn, forvarsler, tanker, lyder, følelser og fornemmelser viser seg i hverdagen din, er tiden inne til å handle. Men for å forstå dette, må du trenes i å lytte til impulsene som blir gitt deg og vibrasjonen i dem. Så tillat å la det skje, det som skjer, uansett hvilken livssituasjon du står ovenfor. Ikke press på, det vil bare stoppe flyten og forsinke prosessen din. Det vil være som å ro mot strømmen og da skjønner du hvor vanskelig det vil være å skape en ønsket situasjon. På samme måte som dråpen i elven finner veien til havet, vil du finne din vei. Gi slipp på kontrollen og kjenn hvordan det er å leve livet i frihet og glede.

Kjærlighetens mirakler

Let it happen, when it happens.

Power and control have been in charge for so long that many people these days find it difficult to trust their inner guidance, whether it comes from their soul or from a universal source. You have been trained to take control of any situation you encounter. That life must be controlled in order to live. But how much control do you really have over what’s going on? You may have noticed that everything in the end happens for a reason and is often beyond your control? But do you need to control everything? Couldn’t you just rely on the fact that everything happens for a reason? Without resistance, power or control? Just allow the energy to flow through you and show you what you need to see, just when you need it? If you only rely on yourself, it’s no wonder you’re striving so hard, dear soul. You are fighting a battle to survive and you’re not really living. Have faith, be open to your inner guidance and know that you have many around you who want to support you and see you succeed. But are you able to trust this message? What will happen if you choose to live your life this way? Do you believe that perhaps you shouldn’t take action, but only sit around waiting? Wrong. You need to to take action, but only when the guidance comes. When the inner guidance in the form of impulses such as signs, premonitions, thoughts, sounds, feelings and sensations manifest themselves in your daily life, the time has come to act. But to understand this, you must practice listenening to the impulses that are given you and the vibration within them. So, allow whatever happens to happen, no matter what life situation you’re facing. Do not push it, that will only stop the flow and delay the process. It would be like swimming against the current, and then you realize how difficult it would be to create a desired situation. Just as the drop in the river finds the way to the sea, you will find your way. Release your need to control and feel what it’s like to live a life of freedom and joy.

Feel free to share with your friends.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen