Følelsen av ENHET

Følelsen av ENHET handler om å kjenne seg selv på et dypere plan. Når du kommer til dette nivået i din sjels utvikling, vil du ikke lenger skade deg selv, andre eller naturen. For du vet at når du gjør det, så skader du alt som er og at det har ringvirkninger langt lenger enn du kan forstå. ENHET handler om et større aspekt enn deg selv, hvor du er en del av alt som er. Det er her kjernen i skapelsen ligger, og du er en del av denne skapelsen og denne enheten. Så kjære sjel, kan du forstå hvor mektig du egentlig er! Du har hele universet med deg i din skapelsesprosess! Det du gjør for deg, gjør du også for meg. Og det jeg gjør, gjør jeg også for deg! Vi er alle bundet sammen i en enhet, hvor vi blir påvirket av hverandres prosesser. Hverandres tanker, ord og handlinger. Så kjære sjel, hva skaper du i dag? Hva er viktig for deg å lære? Hva kan du gi videre til andre? Hvordan behandler du deg selv? Og hvordan behandler du de du møter på din vei og naturen rundt deg? Hvilken følelse er din kjerne i dine tanker, ord og handlinger? Er det frykt eller kjærlighet? Det er utfra denne kjernen du skaper ditt liv, din virkelighet. Kjernen i ENHETEN er og vil alltid være ren kjærlighet.

Glade mennesker

The feeling of UNITY

The feeling of UNITY is knowing yourself on a higher level. When you reach this level in the development of your soul, you will no longer harm yourself, others or nature around you. You know that when you do you harm everything that is, and that this has a further ripple effect than you can imagine. UNITY is a higher aspect than yourself, where you are a part of everything around you. This is the core of the creation, and you are a part of this creation and unity. So dear soul, do you realise how powerful you are! In the creational proscess, you have the universe on your side! What you do to yourself, you also do to me! We are all tied together in a unity, where we are being affected of eachothers proscesses. Eachothers thoughts, words and actions. Dear soul, what are you creating today? What is important for you to develop? What can you pass on to others? How do you treat yourself? How do you treat the people you meet along the way, and the nature around you? What is the core feeling of your thoughts, words and actions? Is it fear or love? It is within this core you make your life, your reality. The core of the UNITY is, and will always be pure love.

Feel free to share!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen